1. Regulamin określa warunki, na jakich administrator udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego obejmującego domenę www.bkredyt.pl [ zwanego dalej „Serwisem”]. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych, które uregulowane są odrębnymi regulaminami.
 

2. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników
 

3. W Serwisie Administrator udostępnia:

a. wybrane informacje o niektórych usługach Banków lub podmiotów współpracujących z Bankami

b. wybrane informacje finansowe

c. narzędzia ułatwiające kontakt z Bankami
 

4. Korzystanie z Serwisu wymaga:

a. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe

b. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.
 

5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 

6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji korzystającego z Serwisu dla celów statystycznych.


7. Bank dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.


8. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, a tym samym serwis nie gwarantuje niezawodności i pełnej poufności komunikacji pomiędzy korzystającym z Serwisu a Bankiem, w zakresie przesyłanych treści.


9. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie gwarantuje jego dostępności w każdym momencie .


10. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz z poszanowaniem przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Serwisu w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Administratora, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawa autorskiego.


11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednak zastrzega, iż aktualizacja danych i informacji odbywa się w określonych cyklach.


12.Administrator informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisie, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.


13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby narzędzia świadczone w Serwisie były dostępne nieprzerwanie, funkcjonowały prawidłowo.


14. dkredyt.pl może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych stronach Serwisie. O zmianach tych administrator poinformuje użytkowników serwisu.


15. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.